Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3440

Obwieszczenie

Podtytuł: Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Oleśnica, 2020-03-09 BKŚ.III.6733.1.2020 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz.2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1945 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica podaje do wiadomości, że na wniosek: Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica została wydana decyzja znak; BKŚ.III.6733.1.2020 z dnia 2020-03-09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy na działce nr 1273 położonej w miejscowości Oleśnica obręb ewidencyjny Oleśnica 0006 . Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni licząc od dnia 10.03.2020 roku do dnia 23.03.2020 roku. W ww terminie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica pokój nr. 5 można zapoznać się z treścią decyzji. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica w terminie 14 dni do dnia 06.04.2020r. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica mgr Leszek Juda