Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE

Wyświetl stronę główną » Ochrona środowiska » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE

Podtytuł: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa na lata 2022–2030

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko
Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa na lata 2022–2030

            Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr 202/XXXI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oleśnica (Dz. Urz. Woj. Św. poz. 2266)

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
dla MOF Staszowa na lata 2022–2030

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem dokumentu oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag.

Dokumenty wyłożone są do wglądu:

  1. w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica w godzinach pracy Urzędu;
  2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta i Gminy Oleśnica (www.gminaoleśnica.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminaolesnica.pl)

            Uwagi i wnioski do Prognozy Oddziaływania na Środowisko mogą być wnoszone zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 4) ww. ustawy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 18.02.2022 r. do 21.03.2022 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i/lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi/wnioski można zgłaszać:

  • na piśmie poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres: Urząd Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Prognozy Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”;
  • ustnie do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, w godzinach pracy Urzędu– w związku z obostrzeniami i okresową pracą zdalną pracowników administracji publicznej, forma ta jest możliwa tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 41 377 40 36;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym np. drogą elektroniczną poprzez wypełnienie poniżej załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres email: sekretariat@gminaolesnica.pl wpisując
    w tytule maila: „Konsultacje społeczne – Prognozy Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica w porozumieniu z Partnerami, tj. Wójtem Gminy Rytwiany oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Staszów.

    

                                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
                                                                                                /-/ mgr Leszek Juda

 

Załączniki:

  1. Formularz Zgłaszania Uwag do projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa na lata 2022–2030.
  2. Prognoza Oddziaływania na środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa na lata 2022–2030.
  3. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa na lata 2022–2030. (Projekt 2.0).

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Obwieszczenia.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2022-02-18 10:15

Dodanie artykułu - Anna Antonik

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.