Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE

Wyświetl stronę główną » Ochrona środowiska » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE

Podtytuł: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

            Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz Uchwały Nr 202/XXXI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oleśnica (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2266)

Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica
ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem dokumentu oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag. Dokumenty wyłożone są do wglądu:

  1. w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica w sekretariacie,
  2. w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica (www.bip.gminaolesnica.pl) i na stronie internetowej gminy (www.gminaolesnica.pl).

Uwagi i wnioski do Prognozy Oddziaływania na Środowisko mogą być wnoszone zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 4) ww. ustawy, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 08.07.2022 r. do 29.07.2022 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i/lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi/wnioski można zgłaszać:

  • na piśmie poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju MOF Staszowa”;
  • ustnie do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, w godzinach pracy Urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym np. drogą elektroniczną poprzez wypełnienie poniżej załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres email: sekretariat@gminaolesnica.pl wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne – Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju MOF Staszowa” lub elektronicznie na adres skrytki Urzędu na platformie ePUAP: /x8lx093njl/skrytka.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica w porozumieniu z Partnerami, tj. Burmistrzem Miasta i Gminy Staszów oraz Wójtem Gminy Rytwiany.

Załączniki:

  1. Formularz Zgłaszania Uwag do projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030.
    Formularz Zgłaszania Uwag do projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030 - Wersja edytowalna.
  2. Prognoza Oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030.
  3. Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030 (Projekt 2.0).

Informacje

Rejestr zmian

2022-07-08 13:49

Dodanie artykułu - Anna Antonik

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.