Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027

Wyświetl stronę główną » Aktualności » WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027

Podtytuł: Informacja w sprawie wyboru dotycząca wyborów ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Z dniem  31 grudnia 2023 r. kończy się czteroletnia kadencja ławników sadów powszechnych.  W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Miejskiej Oleśnica  z prośbą o dokonanie wyboru ławnika:

 • Do Sądu Rejonowego   w Sandomierzu  ogółem: 1
  -  w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: 1;

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 r.

KTO MOŻE ZOSTAĆ LAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie więcej niż w jednym sądzie.

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW ZGŁASZAJĄ:

 • Prezesi sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji);
 • Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
 • Co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale
  na terenie gminy dokonującej wyboru. 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2023 poz. 217).

Kartę zgłoszenia (wraz ze wzorami załączników) można uzyskać w:

 • w Biurze Obsługi Rady Miejskiej  , pok. 9

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 • Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.

Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

 • Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

 • Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.

Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022  poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

 • Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

W przypadku gdy kandydata na ławnika zgłasza co najmniej 50 obywateli do zgłoszenia kandydata na ławnika należy również załączyć:

 • Listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (osoba, której nazwisko zostanie umieszczone jako pierwsze na liście, będzie osobą upoważnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika);

W przypadku gdy kandydata na ławnika zgłasza stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa do zgłoszenia kandydata na ławnika należy również załączyć:

 • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (można go znaleźć i pobrać bezpłatnie w wyszukiwarce KRS zamieszczonej na stronie ems.ms.gov.pl albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące organizacji zgłaszającej kandydata.

Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz wymaganymi dokumentami przyjmowane są: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00 w Urzędzie Miasta          i Gminy Oleśnica , pok. 9. Decyduje data wpływu do urzędu.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów na ławników udziela pracownik Biura Obsługi Rady Miejskiej  pod numerem telefonu:

(41) 377-40-36, wew. 217       

OPŁATY                                                                                 

 • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa ( 162 § 7 usp).

Uwaga! W punkcie 11 Zapytania o udzielenie informacji o osobie należy powołać się na wskazany wyżej artykuł. Do Zapytania należy również załączyć zaświadczenie lub oświadczenie od podmiotu zgłaszającego kandydata na ławnika potwierdzające fakt, że dana osoba kandyduje na ławnika, a w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę 50 obywateli – od osoby umieszczonej jako pierwsza na liście (art. 162 § 6 usp);

 • Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;
 • Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej Oleśnica  po 30 czerwca 2023 r. , a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

                /-/ Leszek Juda

Dokumenty do pobrania:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-06-06 08:34

Edycja artykułu - Katarzyna Lalewicz

2023-06-06 08:33

Edycja artykułu - Katarzyna Lalewicz

2023-06-06 08:32

Edycja artykułu - Katarzyna Lalewicz

2023-06-06 08:31

Edycja artykułu - Katarzyna Lalewicz

2023-06-06 08:30

Edycja artykułu - Katarzyna Lalewicz

2023-06-06 08:26

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Lalewicz

2023-06-06 08:26

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Lalewicz

2023-06-06 08:26

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Lalewicz

2023-06-06 08:26

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Lalewicz

2023-06-06 08:26

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Lalewicz

2023-06-06 08:26

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Lalewicz

2023-06-06 08:26

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Lalewicz

2023-06-06 08:20

Dodanie artykułu - Katarzyna Lalewicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.