Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Obwieszczenie

Podtytuł: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia pn.:" Lokalny skup złomu" realizowanego na części działki o nr ew. 123 obręb Oleśnica, gmina Oleśnica.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica BKŚ.IV.6220.5.2020 Oleśnica 31.12.2020r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2020r., poz. 283 ze zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.256 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica zawiadamia strony postępowania, że tut. organ na wniosek: Firmy Handlowo-Usługowej Wojciech Janik, ul. Żeromskiego 55, 28-220 Oleśnica zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Lokalny skup złomu” realizowanego na części działki o numerze ewidencyjnym 123 obręb Oleśnica, gmina Oleśnica. Z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym w oparciu o który podjęta będzie decyzja, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica pokój Nr 5, tel. 41 377 40 36 wew. 204, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godziny 700 do 1500 w dniach od 01.01.2021r. do 14.01.2021r. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o zgromadzone materiały i dowody. Wgląd w akta jest nieobowiązkowy. Otrzymują : 1. Wnioskodawca. 2. Zainteresowane strony zgodnie z art. 49 Kpa - poprzez obwieszczenie ( wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz zamieszczenie na stronie www.bip.gminaolesnica.pl.) 3. Sołtys sołectwa Oleśnica - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa (wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 14 dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia. 4. A/a Z up. Burmistrza mgr inż. Anna Antonik KIEROWNIK Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2020-12-31 10:46

Dodanie artykułu - Małgorzata Kalita

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.