Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Obwieszczenie

Podtytuł: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej " Strzelce" o mocy do 2 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej", realizowanej na dz. o nr ew. 381, 729; obręb Strzelce, gm. Oleśnica.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLEŚNICA Oleśnica 15.01.2021r. BKŚ.IV.6220.7.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji. Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 z późn. zm.)- zwanej dalej KPA oraz art. 73 ust.1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020 poz. 283 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ, zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 16.11.2020r uzupełniony 05.01.2021r.. Inwestora PHU Jarosław Dudzik ul. Kielecka 19, 25-900 Kielce, pełnomocnik Katarzyna Juszczuk ul. Wileńska 57 m 51,95-200 Pabianice adres do korespondencji ul. Piłsudskiego 7, lok. 43; 95-200 Pabianice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Strzelce” o mocy do 2 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej” , realizowanej na dz. nr ewid.381,729; obręb Strzelce, gm. Oleśnica. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 16.01.2021r. do dnia 29.01.2021r. W terminie do dnia 05.02.2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, (pokój Nr 5) w godzinach pracy tut. Urzędu od godz. 700 do 1500 można składać uwagi, zastrzeżenia i wnioski co do zebranych dowodów i materiałów. Zgodnie z art.64 ust. 1 ustawy OOŚ, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymagających opinii oraz ewentualnych uzgodnień. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 KPA- obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica: htt://www.bip.gminaolesnica.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Strzelce. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma. Otrzymują: 1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa- poprzez obwieszczenie( wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz zamieszczenie na stronie www.bip.gminaolesnica.pl) 2. Sołtys sołectwa Strzelce- celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa ( wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 14 dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia. BURMISTRZ Miasta i Gminy Oleśnica mgr Leszek Juda

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2021-01-15 13:05

Dodanie artykułu - Małgorzata Kalita

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.