Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie

Wyświetl stronę główną » Ochrona środowiska » Obwieszczenie

Podtytuł: Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelce"

         BURMISTRZ 

MIASTA I GMINY OLEŚNICA

BKŚ.IV.6220.5.2021                                                                                Oleśnica 21.07.2021 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                 Z A W I A D O M I E N I E – OBWIESZCZENIE

o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych     uwarunkowaniach

      Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 735) art. 73 ust.1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247) zwaną dalej ustawą ooś

zawiadamiam strony postępowania

że zgromadzono dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelce” realizowanego na działkach w obrębie Strzelce oraz Sufczyce na wniosek Przedsiębiorstwa budowlanego MODUŁ Sp. z o.o. Strożówka 67, 38-300 Gorlice.

Z aktami sprawy oraz zebranym materiałem dowodowym w oparciu o który zostanie wydana decyzja, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica pokój Nr 5, tel. 41 377 40 36 wew. 204, w godzinach pracy tut. urzędu tj. od godziny 700 do 1500  w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia – obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po upływie wyżej określonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 w oparciu o art. 49 KPA w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadomienie – obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica: http://www.bip.gminaolesnica.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Strzelce oraz Sufczyce.

                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnicy

                                                                                                       mgr Leszek Juda

Otrzymują :

  1. Strony postępowania poprzez podanie do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 KPA

  2. Przedsiębiorstwo Budowlane MODUŁ Sp. z o.o.

  3. Gmina Oleśnica

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Ochrona środowiska.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2021-07-22 14:46

Edycja artykułu - Katarzyna Guz

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.