Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie

Wyświetl stronę główną » Ochrona środowiska » Obwieszczenie

Podtytuł: Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Pieczonogi do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Pieczonogi, gm. Oleśnica wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości"

             BURMISTRZ

MIASTA I GMINY OLEŚNICA

BKŚ.IV.6220.3.2021                                                                                                 Oleśnica 06.09.2021 r.

                                

                                                 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

                              o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 9, 10 §1 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247),

                                                                           informuję

że w dniu 06.09.2021 r. na wniosek EPLANT 24 Sp. z o. o, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Pieczonogi do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Pieczonogi, gm. Oleśnica wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą ,w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości”, realizowanego na działkach o nr ewid. 518, 519, 520 obręb ewidencyjny Pieczonogi, gm. Oleśnica.

Decyzję wydano po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś i art. 49 § 1 KPA zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 §2 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica w godzinach pracy Urzędu tj. 7:00 do 15:00, pok. nr 5.

Data publicznego obwieszczenia: 06.09.2021 r.

 

                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

                                                                                                            mgr Leszek Juda

Otrzymują:

  1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pieczonogi

  2. a/a

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Ochrona środowiska.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-09-06 13:32

Edycja artykułu - Katarzyna Guz

2021-09-06 13:25

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Guz

2021-09-06 13:16

Dodanie artykułu - Katarzyna Guz

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                           2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.